បញ្ជីមជ្ឈត្តករ

លេខរៀង អត្តលេខ ឈ្មោះ ភេទ សញ្ជាតិ ប្រវត្តិរូប
1 001 រស់ មុនិន្ទៈ ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
2 003 ប៉ា ងួនគា ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
3 004 ខៀវ មាលី ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
4 005 ប៊ុន យូឌី ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
5 006 ញាន សុមុន្និន្ទ ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
6 010 ភិន សុវត្ថិ ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
7 011 ឈីវ ថេង ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
8 012 ណុប សុខា ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
9 013 អ៊ូច វុធ្ធី ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
10 014 លី សំបូរ ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
11 015 សេង សុខឃីម ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
12 016 លី សុភាព ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
13 023 កុយ នាម ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
14 024 វង្ស មុនាថ ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
15 025 ប៊ុន សុវណ្ណ ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
16 026 ហុង គីម ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
17 027 ចាប កែវ ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
18 029 ស៊ិន គីមស៊ាន ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
19 031 ពេជ បាណែត ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
20 035 សារិន ដេណូរ៉ា ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
21 036 ខាន់ សិរីវុទ្ធី ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
22 039 អ៊ាង សូរសែន ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
23 040 អ៊ន ហ៊ីង ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
24 041 អ៉ឹម ស៊ីណាត ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
25 042 ទិត សាវុឌ្ឍី ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
26 053 Johnny Tan CHENG HYE ប្រុស សាំងហ្កាពួរ មើលប្រវត្តិរូប
27 054 Kronenburg Edmund Jerome ប្រុស សាំងហ្កាពួរ មើលប្រវត្តិរូប
28 055 Anselmo Trinidad Reyes ប្រុស កាណាដា មើលប្រវត្តិរូប
29 056 រស់ អម្រិត ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
30 057 លឹម វាសនា ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
31 058 ឡុង ប៊ាង ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
32 059 យស់ សូលី ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
33 061 តែ ពន្លឺ ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
34 062 Jay Bryan Cohen ប្រុស អាមេរិក មើលប្រវត្តិរូប
35 064 សាន គីរី ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
36 065 EN PIN Charis Tan ស្រី សាំងហ្កាពួរ មើលប្រវត្តិរូប
37 066 គីរី សេរីរដ្ឋ ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
38 067 ឈឿន សុភាព ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
39 070 ហ៊ឹង សៅលិញ ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
40 071 កង តារាវុធ ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
41 072 ម៉ម រិទ្ធា ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
42 073 ហ៊ីន ពិណ្ណារិទ្ធ ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
43 074 សូ មូស្សេន្នី ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
44 075 ម៉ុម ម៉េងឈុន ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
45 076 គឹម សាន ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
46 077 សេង វុត្ថា ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
47 078 រឹម វីរៈ ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
48 079 អ៊ឹម សំអាន ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
49 080 ហ៊ឹប ណារិទ្ធិ ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
50 081 ស៊ិន សុកញ្ញា ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
51 082 សួស ស៊ីនួន ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
52 083 Shimanuki Masao ប្រុស ជប៉ុន មើលប្រវត្តិរូប
53 084 លឹម រដ្ឋា ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
54 085 ហិប សិកា ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
55 086 យុន សុផល ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
56 087 Djamel El Akra ប្រុស បារាំង មើលប្រវត្តិរូប
57 088 អ៊ុំ រតនា ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
58 089 ចាំង ស្រីពៅ ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
59 090 KHUN Channoeurn ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
60 091 ប៊ិន សម្បត្តិថារ័ត្ន ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
61 092 អន ប៊ុនណារិទ្ធ ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
62 093 ហ៊ុន ឧត្តមសូរិយា ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
63 094 សឹម សូរិយ៉ា ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
64 095 ខេត ឈិន ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
65 097 ដានី ច័ន្រ្ទរស្មីឈូករ័ត្ន ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
66 098 ផន ឈៀងឡេង ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
67 099 ម៉ែន វុឌ្ឍិការណ៍ ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
68 100 ឈរ ស៊ុនហុង ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
69 101 លី ម៉េងម៉ីលី ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
70 102 ព្រំ សាវតា ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
71 103 សៅ សុជាតា ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
72 104 ស៊ិន បុប្ផា ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
73 105 សួស​ សារុន ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
74 106 សុង ប៊ុនឃៀង ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
75 107 ប៊ុន ប៉េងហុយ ប្រុស ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
76 111 សុខ វណ្ណសិកា ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
77 110 អ៊ឹង ស៊ូទាង ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
78 109 និត នីតិការ ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប
79 108 សេក សុវណ្ណា ស្រី ខ្មែរ មើលប្រវត្តិរូប

វាយបញ្ចូលហើយចុច "បញ្ចូល" ដើម្បីស្វែងរក