បញ្ជីនីតិបុគ្គល

លេខរៀង ឈ្មោះ អត្តលេខ
1 ក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាំង-កម្ពុជា L001
2 សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា L002
3 សហព័ន្ធនិយោជក និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា​ L003
4 សមាគមសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា L004
5 សមាគមវាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជា (TAFTAC) L005
6 សភាពាណិជ្ជម្មអន្តរជាតិកម្ពុជា​ L006
7 សភាមុខរបរ និងមីក្រូសហគ្រាសកម្ពុជា L007
8 គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា L008
9 សមាគមក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាស្វែងរករ៉ែ និងសិក្សាស្រាវជ្រាវ L009
10 សភាពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េនៅកម្ពុជា L010

វាយបញ្ចូលហើយចុច "បញ្ចូល" ដើម្បីស្វែងរក