...
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី៩ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ម.ជ.ម. បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី៩ ក្រោមអធិបតីភាពលោកមជ្ឈត្តករ សាន គីរី ប្រធាន ម.ជ.ម. នៅសណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ មើលបន្ត

កិច្ចប្រជុំជាមួយសមាជិកស្ថាបនិកជានីតិបុគ្គល របស់ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.)

On 10 September 2020, NCAC hosted a meeting with all legal entity founding-members of NCAC; namely, Cambodia Federation of Employers & Business Associations (CAMFEBA) ... មើលបន្ត

ការចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការនៃដំណើរការពិនិត្យ និងធ្វើវិសោធនកម្ម វិធាន ស្តីពីមជ្ឈត្តការរបស់ ម.ជ.ម.

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពី ការចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការនៃដំណើរការពិនិត្យ និងធ្វើវិសោធនកម្ម មើលបន្ត

វាយបញ្ចូលហើយចុច "បញ្ចូល" ដើម្បីស្វែងរក