អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអនុវត្តតួនាទីដែលមានចែងក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង រួមមានការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងមជ្ឈត្តកម្ម កិច្ចការរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល។ ក្រុមការងារអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរបស់ ម.ជ.ម. ប្រមូលផ្តុំដោយបុគ្គលដែលសកម្ម មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារ ប្រកបដោយចំណេះដឹង និងជំនាញច្បាស់លាស់ ព្រមទាំងសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសជាច្រើនផងដែរ។

ម៉ាត់ ហ្វានីតា

អគ្គលេខាធិការ

fanita.math@ncac.org.kh

(+855) 98 585 383

វ៉ាន់ មួយលាង

អ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ

moyleang.van@ncac.org.kh

(+855) 15 669 291

ឃុត ឧត្តម

អ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿង

oudam.khut@ncac.org.kh

(+855) 70 486 792

ស៊ូ​ រស្មី

ជំនួយការរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

reaksmey.sou@ncac.org.kh

(+855) 88 26 66 367

សូ ឡែនធីតា

មន្រ្តីផ្នែកច្បាប់

lenthyda.so@ncac.org.kh

(+855) 10 316 441

ចាន់ ដាវីដ

ជំនួយការផ្នែកច្បាប់

david.chan@ncac.org.kh

(+855) 95 715 237

SRORN Chanry

ជំនួយការផ្នែកច្បាប់

chanry.srorn@ncac.org.kh

(+855) 99 991 691

សុភាព ដារ៉ាវីន

ជំនួយការផ្នែកច្បាប់

darawin.sopheap@ncac.org.kh

(+855) 70 633 931

វាយបញ្ចូលហើយចុច "បញ្ចូល" ដើម្បីស្វែងរក