ដើម្បីក្លាយជាមជ្ឈត្តករ

សមាជិកជាមជ្ឈត្តករសំដៅលើរូបវន្តបុគ្គលក្នុងស្រុក និងបរទេស ដែលបានបំពេញលក្ខណៈសម្បត្តិជាមជ្ឈត្តករ និងត្រូវបានចុះបញ្ជីសមាជិកជាមជ្ឈត្តកររបស់ ម.ជ.ម.។

សមាជិកជាមជ្ឈត្តករជំនាន់ដំបូង ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសមជ្ឈត្តករនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០។ ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព និងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ មជ្ឈត្កករជំនាន់ដំបូងបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនស្តីពីជំនាញមជ្ឈត្តការ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ( IFC ដែលជាផ្នែកមួយនៃធនាគារពិភពលោក) ដោយសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានមជ្ឈត្តការសិង្ហបុរី (SIArb)។ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលពីរឆ្នាំ សិក្ខាកាមដែលទទួលបានជោគជ័យចំនួន ៤៤ (សែសិប) រូប ត្រូវបានចុះឈ្មោះជាមជ្ឈត្តករនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ ម.ជ.ម.។

បច្ចុប្បន្ននេះ យើងមានមជ្ឈត្តករច្រើនជាង៦០ (ហុកសិប) រូប ដែលមានសញ្ជាតិផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងបញ្ជីរបស់ ម.ជ.ម.។ លក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីចុះបញ្ជីសមាជិកជាមជ្ឈត្តកររួមមាន៖

  • មានអាយុយ៉ាងតិច ៣០ (សាមសិប) ឆ្នាំ
  • មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជំនាញណាមួយ ដែលបញ្ចប់ពីមហាវិទ្យាល័យណាមួយ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬនៅបរទេស
  • បានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកមជ្ឈត្តការ ដែលរៀបចំដោយ ម.ជ.ម. ឬវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលរៀបចំដោយស្ថាប័នវិជ្ជាជីវៈមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មណាមួយ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ ម.ជ.ម.
  • បានប្រឡងជាប់ការប្រឡងដែលរៀបចំដោយ ម.ជ.ម. ឬដោយស្ថាប័នវិជ្ជាជីវៈមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មណាមួយ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ ម.ជ.ម.។

យោងតាមការយល់ព្រមពីមហាសន្និបាត ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិអាចកំណត់លក្ខណៈសម្បត្តិបន្ថែមផ្សេងទៀត ប្រសិនបើយល់ថាសមស្រប និងមានប្រយោជន៍ដល់ ម.ជ.ម.។ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវសុចរិតភាព និងអព្យាក្រឹត្យភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌល បេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យសុំទាំងអស់មិនត្រូវជាមន្ត្រីរាជការ ឬមានមុខតំណែង ឬតួនាទីនៅក្នុងឋានានុក្រមជាមន្ត្រីនៃស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិ នីតិប្បញ្ញត្តិ ឬតុលាការឡើយ។

វាយបញ្ចូលហើយចុច "បញ្ចូល" ដើម្បីស្វែងរក