ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ

ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃ ម.ជ.ម. ត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយមហាសន្និបាត ម.ជ.ម. រៀងរាល់បីឆ្នាំម្តង។ សមាសភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិបច្ចុប្បន្នរួមមាន៖

សាន គីរី

ប្រធាន

គឹម សាន

អនុប្រធាន

លឹម វាសនា

អគ្គហេរញ្ញិក

ញាន សុមុន្និន្ទ

សមាជិក

សូ មូស្សេន្នី

សមាជិក

តែ ពន្លឺ

សមាជិក

វ៉ាន់ យុវទេព

សមាជិក (តំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា)

វាយបញ្ចូលហើយចុច "បញ្ចូល" ដើម្បីស្វែងរក