មជ្ឈត្តការ

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសមជ្ឈត្តការ?
  • ដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ។
  • ស្វ័យភាព។
  • មជ្ឈត្តវិនិច្ឆ័យអាចអនុវត្តនៅជាង១៦០ ប្រទេស។
  • ភាពសម្ងាត់
មើលបន្ត
ហេតុអ្វីជ្រើសរើស ម.ជ.ម.?
  • ជាមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ចកម្មតែមួយគត់នៅកម្ពុជា។
  • ជាស្ថាប័នឯករាជ្យ។
  • សមត្ថភាពក្នុងការចាត់ចែងសំណុំរឿងជាភាសាខ្មែរ និងភាសាដទៃទៀត។
  • ឆាប់រហ័ស និងសន្សំសំចៃ។
មើលបន្ត
ការតែងតាំងមជ្ឈត្តករ

ដើម្បីធានាដំណើរការមជ្ឈត្តការអាចដំណើរការបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ម.ជ.ម. នឹងតែងតាំងមជ្ឈត្តករ តាមការស្នើសុំរបស់គូភាគី ឬក្នុងករណីដែលគូភាគីមិនអាចតែងតាំងមជ្ឈត្តករណាមួយស្របតាមវិធានបាន។

មើលបន្ត

វាយបញ្ចូលហើយចុច "បញ្ចូល" ដើម្បីស្វែងរក