ការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈទៅលើវិធានស្ដីពីសន្ធានកម្ម និងក្រមសីលធម៌របស់សន្ធានករ


នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) បានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី៖ "ការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈទៅលើវិធានស្ដីពីសន្ធានកម្ម និងក្រមសីលធម៌របស់សន្ធានករ" ជាមួយសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) ដោយមានការគាំទ្រពី Swiss Cooperation Office and Consular Agency នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (Swiss Confederation)។ ការពិគ្រោះយោបល់នេះផងដែរមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អ្នកចូលរួមជាតិ និងអន្តរជាតិ សរុបចំនួន ១៥០ រូប ដែលបានផ្ដល់ធាតុចូលមួយចំនួនទៅលើសេចក្ដីព្រាងវិធានស្ដីពីសន្ធានកម្ម និងក្រមសីលធម៌សម្រាប់សន្ធានកររបស់ ម.ជ.ម. នៅសណ្ឋាគារ ហៃយ៉ាតរីជិនស៊ី ភ្នំពេញ។


Add to google calendar iCal / Outlook export

វាយបញ្ចូលហើយចុច "បញ្ចូល" ដើម្បីស្វែងរក