មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបឋម នៃ ជំនាញអ្នកតំណាងក្នុងដំណើរការមជ្ឈត្តការ ជំនាន់១ និងជំនាញមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ជំនាន់៧


មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបឋម នៃ ជំនាញអ្នកតំណាងក្នុងដំណើរការមជ្ឈត្តការ ជំនាន់១ និងជំនាញមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ជំនាន់៧ ដែលដឹកនាំបង្រៀនដោយគ្រូឧទ្ទេសដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ជាច្រើនរូប របស់ ម.ជ.ម. និងពីបណ្ដាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងពីរនេះបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ហើយបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ នាថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយរលូន និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។
 
Add to google calendar iCal / Outlook export

វាយបញ្ចូលហើយចុច "បញ្ចូល" ដើម្បីស្វែងរក