អំពីយើង

ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ

ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃ ម.ជ.ម. ត្រូវបានតែងតាំងដោយមហាសន្និបាត ម.ជ.ម. រៀងរាល់បីឆ្នាំម្តង។

សមាសភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិបច្ចុប្បន្នរួមមាន៖

Image

ប្រធាន

សាន គីរី

Image

អនុប្រធាន

គឹម សាន

Image

អគ្គហេរញ្ញិក

លឹម វាសនា

Image

សមាជិក

ញាន សុមុន្និន្ទ

Image

សមាជិក

សូ មូស្សេនី

Image

សមាជិក

តែ ពន្លឺ

 
Image

សមាជិក (តំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា)

វ៉ាន់ យុវទេព