អំពីយើង

ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ

ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃ ម.ជ.ម. ត្រូវបានតែងតាំងដោយមហាសន្និបាត ម.ជ.ម. រៀងរាល់បីឆ្នាំម្តង។

សមាសភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិបច្ចុប្បន្នរួមមាន៖

Image

ប្រធាន

ប៊ុន យូឌី

Bun@bun-associates.com
Image

អនុប្រធាន

ខៀវ មាលី

Khieu.mealy@zicolaw.com
Image

អគ្គហេរញ្ញិក

ហួន សុខនីម

H.soknymph@ncac.org.kh
Image

សមាជិក

កុយ នាម

Koy.neam@gmail.com
Image

សមាជិក

លី សុភាព

Sopheaplywin@yahoo.com
Image

សមាជិក

សេង សុខឃីម

Sokhim@legalservicelawfirm.com
Image

សមាជិក (តំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា)

ប្ល៊ែស គីលីយ៉ង់

Blaise.kilian@gmail.com