អំពីយើង

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអនុវត្តតួនាទីដែលមានចែងក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង រួមមានការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងមជ្ឈត្តកម្ម កិច្ចការរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល។ ក្រុមការងារអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរបស់ ម.ជ.ម. ប្រមូលផ្តុំដោយបុគ្គលដែលសកម្ម មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារ ប្រកបដោយចំណេះដឹង និងជំនាញច្បាស់លាស់ ព្រមទាំងសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសជាច្រើនផងដែរ។

Image

ឌិន ស៊ីដែន

អគ្គលេខាធិការ
Siden.din@ncac.org.kh
(+៨៥៥) ៩៦ ៨១០ ៥៨៨៨
Image

ឈួន វឌ្ឍនៈ

មន្រ្តីផ្នែកច្បាប់
Watanak.chhuon@ncac.org.kh
(+៨៥៥) ៩៦ ៨១៤ ៨១១១

Image

ម៉ាត់ ហ្វានីតា

មន្រ្តីផ្នែកច្បាប់
Fanita.math@ncac.org.kh
(+៨៥៥) ៩៨ ៥៨៥ ៣៨៣
Image

វ៉ាន់ មួយលាង

មន្រ្តីផ្នែកច្បាប់
Moyleang.van@ncac.org.kh
(+៨៥៥) ១៥ ៦៦៩ ២៩១
Image

ឃុត ឧត្តម

មន្រ្តីផ្នែកច្បាប់
Oudam.khut@ncac.org.kh
(+៨៥៥)  ៧០ ៤៨៦ ៧៩២
Image

ណន បញ្ញា

ជំនួយការផ្នែកច្បាប់
Panha.norn@ncac.org.kh
(+៨៥៥) ៩៦ ៥៦០ ៣១១១