មជ្ឈត្តករ

បញ្ជីមជ្ឈត្តករ

 • ស្វែងរកដោយឈ្មោះ:
 • ស្វែងរកដោយភាសារ:
 • ស្វែងរកដោយសញ្ជាតិ:
 • All
  • All
  • English
  • French
  • Khmer
  • Thai
  • Chinese
  • German
  • Malay
  • Japanese
  • Bahasa Indonesia
 • All
  • All
  • Cambodian
  • Chinese
  • Singaporeans
  • Canadian
Name Language Nationality
Anselmo Reyes English Chinese
ប៊ុន យូឌី Khmer/ English/ French Cambodian
អ៊ាង សុភ័ក្រ្ត Khmer/ English Cambodian
អ៊ាង សូរសែន Khmer, English, and French Cambodian
ហួន សុខនីម Khmer, English, and French Cambodian
Johnny Tan Cheng Hye English Singaporeans
ខាន់ សិរីវុទ្ធី Khmer English and Basic French Cambodian
គីរី សេរីរដ្ឋ
SHIMANUKI Masao
Khmer/English/Mandarin Chinese Cambodian
ខៀវ មាលី Khmer/English/French Cambodian
កុយ នាម Khmer, English and French Cambodian
Kronenburg Edmund Jerome English/German/Malay/Bahasa Indonesia Singaporeans
លឹម វាសនា Khmer, English, and French Cambodian
ឡុង ប៊ាង Khmer, English and basic French Cambodian
លី សំបូរ Khmer and English Cambodian
លី សុភាព Khmer and English Cambodian
ញាន សុមុន្និន្ទ Khmer, English, French, and Thai Canadian
ណុប សុខា Khmer, English Cambodian
អ៊ូច វុធ្ធី
សួស ស៊ីនួន
ហ៊ឹប ណារិទ្ធ
Khmer/ English/ French Cambodian
ប៉ា ងួនគា Khmer and English Cambodian
ភិន សុវត្តិ Khmer, English, French, and Japanese Cambodian
ពេជ្រ បាណែត Khmer and English Cambodian
រស់ អម្រិត
ស៊ិន សុកញ្ញា
Khmer, English and French Cambodian
រស់ មុនិន្ទៈ
លឹម រដ្ឋា
Khmer/English/French Cambodian
សាន គីរី Khmer/English Cambodian
សារិន ដេណូរ៉ា Khmer, English, French Cambodian
សេង សុខឃីម Khmer and English Cambodian
សេង វួចហ៊ុន Khmer, English, and French Cambodian
ស៊ីន គឹមស៊ាន Khmer/English Cambodian
ឈឿន សុភាព Khmer, English and French Cambodian
ទេស ចំរើន Khmer and English Cambodian
វង្ស មុនាថ Khmer and English Cambodian
យស់ សូលី Khmer, English and French Cambodian
យុន ប៉ោទឹម Khmer, English, and French Cambodian
ទេស ចំរើន Khmer and English Cambodian
ហុង គីម Khmer and English (Fairly French and Thai) Cambodian
ចាប កែវ
Djamel El Akra
Khmer and English Cambodian
អ៊ឹម ស៊ីណាត
ហិប សិកា
តែ ពន្លឺ
Khmer, French and English Cambodian
ហ៊ឹង សៅលិញ Khmer, English, and Chinese Cambodian
សូ មុស្សេន្នី Khmer and English Cambodian
ហ៊ីន ពិណ្ណារិទ្ធ Khmer and English Cambodian
សេង វុត្ថា Khmer, English, and French Cambodian

រឹម វីរៈ
កង តារាវុធ

Khmer and English Cambodian

មុំ ម៉េងឈុន

Khmer, English, and French Cambodian
អ៊ឹម សំអាន
ម៉ម រិទ្ធា
Khmer, English, and French Cambodian

គឹម សាន
យុន សុផល

Khmer, English, and French Cambodian
Name Language Nationality