មជ្ឈត្តករ

ដើម្បីក្លាយជាមជ្ឈត្តករ

ជនជាតិខ្មែរ និងបរទេសអាចចុះបញ្ជីជាសមាជិក ឬសមាជិកគាំទ្ររបស់ ម.ជ.ម. បានប្រសិនបើពួកគេបានបំពេញលក្ខខណ្ឌតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

សមាជិក
  • មានអាយុយ៉ាងតិច ៣០ (សាមសិប) ឆ្នាំ
  • មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជំនាញណាមួយ ដែលបញ្ចប់ពីមហាវិទ្យាល័យណាមួយ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬនៅបរទេស
  • បានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកមជ្ឈត្តការ ដែលរៀបចំដោយ ម.ជ.ម. ឬវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលរៀបចំដោយស្ថាប័នវិជ្ជាជីវៈមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មណាមួយ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ ម.ជ.ម. និង
  • បានប្រឡងជាប់ការប្រឡងដែលរៀបចំដោយ ម.ជ.ម. ឬដោយស្ថាប័នវិជ្ជាជីវៈមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មណាមួយ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ ម.ជ.ម.។
សមាជិកគាំទ្រ
  • មានអាយុយ៉ាងតិច ២០ (ម្ភៃ) ឆ្នាំ
  • បានចុះឈ្មោះជានិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យណាមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬនៅបរទេស ឬមានបរិញ្ញាបត្រជំនាញណាមួយដែលចេញដោយមហាវិទ្យាល័យណាមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬនៅបរទេស និង
  • គ្មានករណីណាមួយក្នុងប្រការ ១៩.១ (ការបញ្ចប់សមាជិកភាព) ត្រូវយកមកអនុវត្ត។