ខចែងគំរូ

គំរូ ខចែងអំពីមជ្ឈត្តការរបស់ ម.ជ.ម.

រាល់វិវាទទាំងអស់ដែលកើតចេញពី ឬដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យានេះ រួមបញ្ចូលវិវាទទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតិ្ថភាព សុពលភាព ការអនុវត្ត ឬការបញ្ចប់កិច្ចសន្យានេះ ត្រូវបញ្ជូនទៅដោះស្រាយជាស្ថាពរតាមរយៈមជ្ឈត្តការ នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្របតាមវិធានស្តីពីមជ្ឈត្តការ របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (វិធាន ម.ជ.ម.) ដែលមានសុពលភាពអនុវត្ត នៅពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការមជ្ឈត្តការ ហើយតាមរយៈការយោងក្នុងប្រការនេះ វិធាន ម.ជ.ម. ត្រូវចាត់ទុកថាបានរួមបញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្យានេះ។

វេទិកាមជ្ឈត្តកម្មត្រូវមានមជ្ឈត្តក ចំនួន__________*នាក់។   (*ចំនួនមជ្ឈត្តករត្រូវកំណត់ ជាចំនួនសេស)

ភាសានៃមជ្ឈត្តការគឺ ________________ ។

ច្បាប់ដែលត្រូវយកមកអនុវត្តកិច្ចសន្យានេះត្រូវស្ថិតក្រោមបញ្ញាតិ្តច្បាប់នៃ________________**។   (**បញ្ជាក់ឈ្មោះប្រទេសយុត្តាធិការ)

NCAC Model Arbitration Clause

Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity, performance or termination, shall be referred to and finally resolved by National Commercial Arbitration Centre in the Kingdom of Cambodia in accordance with the Arbitration Rules of the National Commercial Arbitration Centre (NCAC’s Rules) being in force at the time of commencement of arbitration, and by reference in this clause, the NCAC Rules are deemed to be incorporated as part of this contract.

The tribunal shall consist of __________* arbitrator(s).   (*state an odd number)

The language of the arbitration shall be ___________.

This contract is governed by the laws of __________**.   (**state the country or jurisdiction)

NCAC 模範仲裁条項

この契約から又はこの契約に関連して生ずることがあるいかなる紛争(この契約の存在、有効性、履行、又は終了に関する問題を含む)は、カンボジア国立商事仲裁センターにより、仲裁手続開始時に有効な国立商事仲裁センター仲裁規則(NCAC規則)に従い、最終的に解決されるものとする。この条項において言及したことにより、NCAC規則はこの契約の一部となったものとみなす。

仲裁廷は、(* )名の仲裁廷で構成される。  *( )には、奇数を記入すること。

仲裁手続において使用される言語は、( )語である。

この契約の準拠法は、(** )法である。  **( )には、国・地域名等を記入すること。