ការចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការនៃដំណើរការពិនិត្យ និងធ្វើវិសោធនកម្ម វិធាន ស្តីពីមជ្ឈត្តការរបស់ ម.ជ.ម